Chi đoàn 7

Ngày đăng: 21-06-2017 17:10:14

Chi đoàn 7 bao gồm các tổ đòàn:

- Chẩn đoán hình ảnh.

- Huyết học.

- Sinh hoá.

- Vi sinh.

- Giải phẫu bệnh.

Bí thư: Nguyễn Văn Tiến, sinh hoá.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan