[Tiếng Anh] Khái niệm chung về thuật ngữ y khoa

Ngày đăng: 24-07-2017 14:48:51

Xin chào các bạn, bước đầu tiên của việc học tiếng Anh chuyên ngành y là phải nắm được các thuật ngữ y khoa, trong đó điều cơ bản là bạn phải hiểu một thuật ngữ có cấu tạo thành phần như thế nào, nó đơn giản hay phức tạp.Bây giờ chúng ta cũng phân tích một số VD để hiểu về chúng!
1. HEMATOLOGY = HEMAT/O/LOGY = chuyên ngành huyết học.
Trong từ này:
HEMAT là từ gốc (the root) mang ý nghĩa chính để thành lập lên thuật ngữ. Nghĩa là blood (máu).
LOGY là hậu tố (suffix) nghĩa là nghiên cứu về vấn đề gì đó nghĩa của nó tương đương với study of. (Hậu tố bổ nghĩa cho các từ gốc)
O là nguyên âm nối (The combining vowel) (thường dùng là O) có nhiệm vụ liên kết các root với nhau và với suffix.
2. ELECTROCARDIOGRAM = ELECTR/O/CARDI/O/GRAM = Điện tâm đồ.
Trong từ này có các thành phần sau
The root ELECTR nghĩa là electricity(điện)
The root CARDI nghĩa là heart (tim)
The surffix GRAM nghĩa là record (ghi lại)
Trong ví dụ trên các bạn chú ý là có 2 nguyên âm nối là /O/
3.GASTRITIS = GASTR/ITIS = Viêm dạ dày.
The root là GASTR nghĩa là stomach (dạ dày)
The surffix là ITIS nghĩa là inflamation (viêm)
Các bạn thấy rằng trong ví dụ này không thấy nguyên âm nối /O/Bởi vì hậu tố -itis được bắt đầu bằng một nguyên âm là "i" nên chúng ta không thê nguyên âm nối /O/ nữa.
4.GASTROENTEROLOGY = GASTR/O/ENTER/O/LOGY = chuyên ngành tiêu hoá.
The root là: GASTR nghĩa là dạ dày, ENTER nghĩa là ruột
The suffix là: LOGY
Ta thấy có 2 nguyên âm nối/O/ giữa 2 root và suffix
5.HYDRONEPHROSIS = HYDR/O/NEPHR/OSIS = ứ nước thận.
hydr/o: water, nước
nephr: kidney, thận.
-osis: abnormal condition; bệnh lý.

Kết thúc bài này chúng ta cần nhớ những ý chính sau:
1.Nghĩa của một thuật ngữ luôn được phân tích ngược,bắt đầu từ hậu tố rồi đến phần đầu rồi đến phần giữa.
2.Không thêm nguyên âm nối (thường là /O/) vào trước hậu tố mà chữ bắt đầu là một nguyên âm vd: gastritis chứ không phải là gastroitis.
3.Giữa hai gốc từ (root) luôn luôn thêm nguyên âm nối (thường là /O/) kể cả từ bắt đầu của root đứng sau là một nguyên âm. xem lại vd số 4.
4.Root thành lập nên từ.
5.Suffix luôn đứng cuối.
6.Combining vowel: nguyên âm nối thường là "O" nối các root với nhau và các root với surffix.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan